Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Siseturvalisus

Mart Helme

Siseminister, EKRE

Avalik kord ja võitlus kuritegevusega

• Tagame inimeste põhiõiguste ja -vabaduste võrdse ning tõhusa kaitse.
• Vähendame Politsei ja- Piirivalveametis, Päästeametis ja vanglateenistuses personali voolavust.
• Seame eesmärgiks siseturvalisuse valdkonna palgatõusu.
• Suurendame kogukondlikku vastutust ja võimalusi turvalisuse tagamisel, selleks toetame kohalike omavalitsuste korrakaitseüksusi ning viime seadusandluse vastavusse vajadusega tõsta korrakaitseüksuste ja abipolitseinike töö kvaliteeti ning volitusi. Samuti loome võimalusi turvaettevõtete kaasamiseks kogukondliku turvalisuse tagamiseks.
• Seame prioriteediks võitluse raske isikuvastase kuritegevuse, lähisuhtevägivalla ja eriti laste vastu suunatud seksuaalkuritegudega. Loome seksuaalkurjategijate, sh pedofiilide registri. • Ohjeldame alaealiste õigusrikkumisi ning tõhustame alaealiste kaitsega tegelevate ametkondade ja ühiskondlike organisatsioonide koostööd.
• Pöörame enam tähelepanu küberkeskkonnast tulenevate ohtude selgitamisele ning nende vastasele võitlusele.
• Arendame digitaalset menetlust, video- ja valvesüsteemide võimekust, veebipolitseid, vormikaamerate kasutust.
• Ennetame, tõkestame ja avastame korruptsiooni, finantskuritegevust ja rahapesu, arendame kriminaaltulu konfiskeerimise võimekust.
• Monitoorime Euroopas toimuvaid vägivalla ilminguid, äärmusluse levikut ning suurenenud rännet, mis mõjutavad meie julgeolekut. Kindlustame politseijõudude valmisoleku ja reageerimisvõimekuse igal ajahetkel.
• Tõkestame Eesti riigi suhtes vaenulikku mõjutustegevust.
• Tõstame liiklusohutust ja liikluskultuuri eesmärgiga vähendada liiklusõnnetusi ning neis hukkunute ja vigastatute arvu.
• Peame pakkuma enam tuge kuriteoohvritele ning kohaldama kurjategijate suhtes mõjusaid karistusi. Kuriteoga omandatud vara tuleb konfiskeerida ja suunata ohvrite abistamiseks.
• Töötame välja julgeolekulualased piirangud kaitseobjektide ümber. Muudame riigikaitseja julgeolekualased kinnisasja omandipiirangud objektipõhiseks.
• Hoiame immigratsioonipoliitika Eesti kontrolli all. Me ei nõustu kohustuslike pagulaskvootidega. Pöörame erilist tähelepanu illegaalselt Eestis viibivate isikute kontrollile. Päästevaldkond
• Toetame mitmekülgset ennetustööd õnnetuste ära hoidmiseks. Vähendame iga aastaselt tule- ja veeõnnetustes hukkunute arvu.
• Seame eesmärgiks päästjate palgatõusu.
• Uuendame päästetehnikat ja -varustust. Toetame kasutatud ja töökorras päästetehnika andmist vabatahtlikele päästjatele.
• Tagame elutähtsate teenuste toimepidevuse ja hädaolukorrast põhjustatud tagajärgede kiire likvideerimise.
• Suurendame koolide võimekust luua turvaline õpikeskkond, viime regulaarselt läbi tulekahju- ja kriisiõppusi.
• Arendame mereseiret, et tagada nii sise- kui välisjulgeoleku vajadused.
• Arendame merepääste ja reostustõrje võimekust.
• Tunnustame vääriliselt vabatahtlikke abipolitseinikke ja päästjaid, kes kaitsevad meie kogukondade turvatunnet.
• Viime ellu elanikkonnakaitse kontseptsioonis määratletud põhimõtted.
• Suurendame Päästeameti rolli elanikkonnakaitse korraldamisel kohaliku kogukonna ja omavalitsuse tasandil. Riigipiiri valvamine ja kaitsmine •
Tähtsustame ja tõhustame riigipiiri valvamist ning kaitset.
• Jätkame Eesti idapiiri väljaehitamist. Tagame väljaehitatud piiri iga-aastase hoolduse. Suurendame kordonite ja piiripunktide reageerimise võimekust. Ohjeldame seeläbi ebaseadusliku sisserände ja salakaubaveo survet riigipiirile.
• Tõhustame ebaseadusliku immigratsiooni tõkestamist ka põhja- ja lõunapiiril.
• Eesti panustab jätkuvalt terrorismi- ja inimkaubanduse vastasesse võitlusse, riigipiiri tugevdamisse, Euroopa Liidu ja NATO välispiiri valvesse.
• Seisame ebaseadusliku sisserände ja viisade ning elamislubade väärkasutuste vastu, et tagada avalik kord, ohjeldada kuritegevust ning hoida riigi julgeolekut. Suurendame rändekontrolli võimekust.
• Loome eraldi eelarvega piirivalve struktuuriüksuse PPA-s, tagades asjakohase relvastuse ja muu varustuse.
• Tõhustame piirivalvuri õppesuunda Sisekaitseakadeemias.
• Loome politsei- ja piirivalve kriisireservi, mida saab kasutada nii piirivalve kui korrakaitse ülesannete täitmiseks.

Как это влияет на мою жизнь?

Pin It on Pinterest